Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van AddValue2 B.V.
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - Verplichting SAV richting goede doelen en (sport) verenigingen
Artikel   6 - De overeenkomst
Artikel   7 - Herroepingsrecht
Artikel   8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 - De prijs
Artikel 13 - Nakoming en extra garantie
Artikel 14 - Levering en uitvoering
Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 16 - Betaling
Artikel 17 - Klachtenregeling
Artikel 18 - Geschillen
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a)    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door AddValue2 B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en AddValue2 B.V.;
b)    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
c)    Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
d)    Dag: kalenderdag;
e)    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
f)     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
g)    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of AddValue2 B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
h)    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
i)     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
j)     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen AddValue2 B.V. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
k)    Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
l)     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en AddValue2 B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

AddValue2 B.V.
Smederijstraat 2
4814 DB Breda
Nederland
T   076 5302350
KvK : 63565706

Stichting Addvalue2,
met als vestigingsadres Smederijstraat 2, 4814 DB Breda, ingeschreven onder nummer 855295569 (hierna: “SAV”) heeft als doel het ontvangen van gelden van consumenten ten behoeve van goede doelen (sport) verenigingen en het doorbetalen van de aan hen toekomende gedeelten van deze gelden aan deze doelen en ADDVALUE2, alsmede het voorkomen dat voornoemde gelden zich vermengen met het vermogen van ADDVALUE2.


Artikel 3 - Toepasselijkheid


a)    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AddValue2 B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen AddValue2 B.V. en consument.
b)    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal  AddValue2 B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij AddValue2 B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
c)    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
d)    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

a)    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
b)    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als AddValue2 B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
c)    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – Verplichting SAV richting goede doelen en (sport) verenigingen

ADDVALUE2 verbindt zich als volgt:
a)    ADDVALUE2 zal de website zodanig beheren dat consumenten online een donatie kunnen doen via iDeal of credit card op een persoonlijke actiepagina of via het gedeelte van de website dat voor het goede doel is gereserveerd. Het gebruik van de website door het goede doel geschiedt op basis van de toestand waarin die website zich alsdan bevindt en beschikbaar is. Hoewel wij niet kunnen instaan voor een volledig probleemloos gebruik van de website, kan uit ervaringen in het verleden worden afgeleid dat de website betrouwbaar is.
b)    SAV houdt een bankrekening aan waarop gelden die niet aan ADDVALUE2 toebehoren (met uitzondering van de rente daarover) ten behoeve van het goede doel worden beheerd.
c)    Alle donaties worden op de rekening van SAV bijgeschreven en ten behoeve van het goede doel beheerd.
d)    Maandelijks worden alle donaties van de rekening van SAV (na aftrek van de kosten die in rekening worden gebracht door iDeal of creditcard, alsmede de BTW) overgemaakt naar de bankrekening van het goede doel. Donaties worden overgemaakt in de eerste helft van de maand volgend op de maand waarin de donaties hebben plaatsgevonden.
e)    De website maakt gebruik van iDeal en creditcard om te zorgen dat donaties op veilige wijze van de bankrekening van de donateur worden afgeschreven en op de rekening van SAV worden bijgeschreven.
f)    ADDVALUE2 stuurt donateurs per e-mail een bevestiging dat hun via de website gedane donatie ten behoeve van het goede doel is ontvangen.
g)    ADDVALUE2 zal namens het goede doel adequaat reageren op vragen van donateurs over betalingen. Daartoe is ADDVALUE2 via e-mail (info@ addvalue2.com) en telefonisch (0031 76 5302350 maandag t/m vrijdag) bereikbaar. Deze service desk staat uiteraard ook ter beschikking van goede doelen, fundraisers en overige gebruikers van de website.
h)    ADDVALUE2 verbindt zich alle persoonsgegevens van donateurs en van fondsenwervers te allen tijde overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “de Wbp”) vast te leggen alsmede om de betreffende informatie te beschermen en te beveiligen.
i)    ADDVALUE2 zal alle aanwijzingen van donateurs en fondsenwervers ter zake van hun persoonsgegevens opvolgen.
j)    ADDVALUE2 stuurt maandelijks per e-mail een gespecifieerd overzicht aan het goede doel van de gedoneerde bedragen en, mits uitdrukkelijk toegestaan (zogenaamde opt-ins), van de gegevens van donateurs en fondsenwervers (uitsluitend voornaam, achternaam en e-mailadres), welke informatie te allen tijde met volledige inachtneming van het bepaalde in de Wbp zal worden verschaft.
k)    ADDVALUE2 zal nimmer enige persoonsgegevens verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden.
l)    SAV zal van alle donaties een deugdelijke administratie bijhouden en alle bescheiden bewaren gedurende de termijn die ten behoeve van eventuele belastingcontroles is voorgeschreven door de belastingautoriteiten. Het goede doel is gerechtigd bedoelde bescheiden tijdens normale kantooruren in te zien en daarvan voor eigen rekening kopieën te maken, mits daartoe ten minste 48 uur van tevoren een schriftelijk verzoek is ingediend.
m)    SAV verbindt zich te allen tijde toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de fondsenwerving na te leven.
n)    ADDVALUE2 zal het algemene onderhoud aan de website zo veel mogelijk verzorgen tussen 03:00 - 07:00 uur CET en gedurende weekenden. Het kan zijn dat de website in die uren niet beschikbaar is.
o)    ADDVALUE2 fungeert in haar hoedanigheid van beheerder van de website als tussenpersoon tussen het goede doel en de individuele gebruikers van de website. De website bevat weliswaar informatie over het goede doel en die individuele gebruikers, maar ADDVALUE2 voert geen controles uit en heeft geen redactionele invloed op de inhoud van die informatie. Indien ADDVALUE2 erop wordt gewezen of zelf constateert dat er niet-toegestane activiteiten op de website worden ondernomen of ongeoorloofde content op de website is geplaatst, zal ADDVALUE2 de betreffende informatie verwijderen of de toegang tot die informatie blokkeren. ADDVALUE2 aanvaardt in haar rol als tussenpersoon geen enkele aansprakelijkheid jegens het goede doel.


Artikel 6 - De overeenkomst

a)    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b)    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AddValue2 B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door AddValue2 B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
c)    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft AddValue2 B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal AddValue2 B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
d)    AddValue2 B.V. kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AddValue2 B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
e)    AddValue2 B.V. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.    het mailadres van AddValue2 B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f.    indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
f)    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 7 - Herroepingsrecht


Bij producten:
a)    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. AddValue2 B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
b)    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. AddValue2 B.V. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
c.    omdat de levering worden verricht vanuit een loyaliteit richting aangegeven doel of vereniging van de consument is AddValue2 B.V. genoodzaakt de verzendkosten van de retourzendingen in rekening te brengen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
c)    De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. AddValue2 B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
d)    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
e)    Indien AddValue2 B.V. de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
f)    Indien AddValue2 B.V. de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

a)    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
b)    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
c)    De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


a)    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan AddValue2 B.V.  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) AddValue2 B.V. Dit hoeft niet als AddValue2 B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. Let op: zoals Artikel 6d omschreven zullen de kosten in rekening worden gebracht.
b)    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door AddValue2 B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
c)    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
d)    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als AddValue2 B.V.  niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als AddValue2 B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
e)    Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument AddValue2 B.V. een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
f)    De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
g)    hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
h)    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
i)    AddValue2 B.V. heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
j)    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

a)    Als AddValue2 B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
b)    AddValue2 B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij AddValue2 B.V.  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
c)    AddValue2 B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
d)    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft AddValue2 B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

AddValue2 B.V. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
a)    Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b)    Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door AddValue2 B.V. worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
c)    Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
d)    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
e)    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra AddValue2 B.V. de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
f)    Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
g)    Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
h)    Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
i)    Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
j)    Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
k)    Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
l)    Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
m)    De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
n)    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
o)    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 12 - De prijs

a)    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
b)    In afwijking van het vorige lid kan AddValue2 B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar AddValue2 B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
c)    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
d)    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien AddValue2 B.V. dit bedongen heeft en:
a.    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
e)    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 13 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

a)    AddValue2 B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat AddValue2 B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
b)    Een door AddValue2 B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover AddValue2 B.V. kan doen gelden indien AddValue2 B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
c)    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van AddValue2 B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 14 - Levering en uitvoering

a)    AddValue2 B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
b)    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan AddValue2 B.V. kenbaar heeft gemaakt.
c)    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal AddValue2 B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
d)    Na ontbinding conform het vorige lid zal AddValue2 B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
e)    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij AddValue2 B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan AddValue2 B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

a)    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


Artikel 16 - Betaling  

a)    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan
b)    Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
c)    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AddValue2 B.V. te melden.
d)    Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door AddValue2 B.V. is gewezen op de te late betaling en AddValue2 B.V. de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is AddValue2 B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. AddValue2 B.V. kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 17 - Klachtenregeling

a)    AddValue2 B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
b)    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AddValue2 B.V..
c)    Bij AddValue2 B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AddValue2 B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
d)    De consument dient AddValue2 B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 18 - Geschillen

a)    Op overeenkomsten tussen AddValue2 B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.