AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

Beleidsplan Stichting AddValue2

Voorwoord:

De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juni 2015 en gevestigd te Breda.

Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn. Na de akte heeft de inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsgevonden en aanmelding bij de belastingdienst.

Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Stichting AddValue2 heeft in september 2015 een ANBI status aangevraagd de ANBI status. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit plan geeft inzicht in:

-Inleiding

-Uitgangspunten

-Missie, visie en doelstellingen van de stichting

-Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting

-Financiën

-De manier waarop de Stichting geld werft

-Het beheer en besteding van het vermogen van de stichting

-Het bestuur

Het bestuur van de Stichting AddValue2

Wilbert Megens, Voorzitter

AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

Inleiding Stichting AddValue2

Het idee voor Stichting AddValue2 komt voort uit de gekscherende opmerking dat Nederland als voetballand Internationaal steeds verder achterop raakt vanwege het gebrek aan financiële middelen en dat wij weleens een concept zouden bedenken om dat op te lossen! Basis voor ons concept zou moeten zijn dat de we supporters in staat willen stellen om hun club financieel te steunen zonder dat het hen iets extra’s zou kosten. Deze opmerking is inmiddels bezonken en heeft na enkele wijzigingen en toevoegingen geleid tot Stichting AddValue2 .

In het kort is Stichting AddValue2 een nieuw vorm van inkomsten generatie dat is gebaseerd op een loyaliteit/spaarprogramma voor mensen die betrokken zijn bij een (sport)vereniging (supporters). Dit is verder doorontwikkeld zodat ook mensen die financiële ondersteuning wil geven aan een goed doel, stichting of een bijdrage voor hulp aan en ramp via deze weg inkomsten kunnen genereren Stichting Addvalue2 wordt gevoed door een online webshop waar de klant terecht kan voor producten gericht op een gezonde leefstijl en dagelijkse verzorging (drogisterij assortiment). Het onderscheidende is dat de klant deze producten koopt tegen een marktconforme prijs/kwaliteitverhouding. De winsten vloeien door naar de stichting AddValue2. Stichting AddValue2 biedt op deze manier een oplossing voor verenigingen, goede doelen en stichtingen om zonder inspanning haar inkomsten te verhogen, binding met haar leden te verhogen en de (financiële) drempel voor mensen om lid te blijven of donaties te geven te verlagen. Dit een win-win situatie voor zowel vereniging, goede doelen, klant en uiteindelijk ook de maatschappij.

AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

Uitgangspunten zijn

 Informatie en communicatie

- Dit houdt o.a. voorzien in actuele vindbare informatie op de website van AddValue2 en sociale media. Brieven en informatie voor instanties en verenigingen. Communicatie mogelijkheden voor uitbreiding van onze diensten d.m.v. persberichten en een transparante mogelijkheden voor het inzien van de donaties.

 Het opzetten van een goede beleid voor uitbreiding wereldwijd van het bestaande concept

 Benaderen van leveranciers om deel te nemen ter bescherming van producten

 Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en professionele PR activiteiten wil Stichting AddValue2 haar naamsbekendheid en haar structuur verbeteren voor fondswerving op korte en lange termijn en een grotere toegankelijkheid en erkenning als “donatiestichting”

 Financieel

- Om de continuïteit van Stichting AddValue2 te waarborgen, heeft het creëren van geld een hoge prioriteit.

-Het bereiken van de erkenning om het instrument te worden voor het creëren van financiën voor maatschappelijk bijdrages.

AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

Missie, visie en doelstellingen Stichting AddValue2

Missie

De maatschappelijk activering stimuleren dat je zonder iets extra’s te doen buiten het weggeven van je eigen gewin heel veel mensen kunt blij maken. Samen delen brengt winst voor iedereen. Het terug brengen van een normale prijs/ kwaliteitsverhouding

Visie

Het aanbieden van maatwerk voor iedere doelgroep. Dus uitbreiding van producten in de nabije toekomst zodat het mogelijk wordt voor iedere aankoop te doneren

Een beloning voor je gift. Dus je koopt je dagelijks zaken en je bent vrij te donatie te richten aan ieder belang.

Doelstellingen

Wereldwijde bekendheid als stichting om daadwerkelijk te kunnen inspringen op ieder maatschappelijke wens voor financiën een goed doel, vereniging en stichting maar nog ook voor rampen zoals bijvoorbeeld aardbevingen of vliegrampen.

Erkenning krijgen als een stichting met onze visie en missie

Achtergrond en toekomst

Stichting AddValue2 is opgericht vanuit een persoonlijk perspectief. Omdat de onwetendheid van de concept groot was is er veel onderzoek gedaan naar de ervaringen en bevinden. Tot nu toe 90 % alleen maar positieve reacties. De negatieve reacties kwamen vaak voort uit twijfel omdat niet geheel begrepen wordt wat het precies is

Stichting AddValue2 verwacht de komende jaren zeker erkenning te krijgen en zal een stabiel blijven

Hiervoor zijn enkele redenen te noemen:

-Algehele terugloop van sponsorinkomsten

‘-Zelfredzaamheid’ van (sport) verenigingen wordt steeds belangrijker vanwege minder subsidies etc.

-Maatschappelijke betrokkenheid en regionale binding wordt steeds belangrijker

-Loyaliteit van s(up)porters

-Mensen zijn steeds meer bezig met gezonde leefstijl

-Zoektocht naar een onafhankelijk en stabiel verkoopkanaal

-Prijzenoorlog op internetwinkels

-Goede doelen, niet alleen geven maar met beloning

AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

Werkzaamheden van de Stichting

Hoe wil de stichting haar doelen bereiken? Stichting AddValue2 wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Dit houdt in het onder de aandacht blijven brengen van de belangen voor onze doelgroepen .( De AddValue2 doelgroep is een sportieve en maatschappelijk betrokken consument, 18 – 50 jaar, die zich bewust is van belang persoonlijke verzorging en gevoelig is voor maatschappelijk interesses)

Samenwerken met anderen stichtingen, organisaties, bedrijven die raakvlakken hebben met Stichting AddValue2. Hierdoor ontstaan weer extra kansen. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om extra faciliteiten die elkaar aan vullen. Stichting Addvalue2 blijft haar eigen doelen nastreven en is verantwoordelijke voor de invulling en uitvoering hiervan.

Stichting AddValue2 blijft de media benaderen, lokaal maar ook landelijk. De reden om dit te doen is erkenning en aandacht voor deze doelgroep en de werving van geld. Stichting AddValue2 streeft naar het opbouwen van (samenwerking)relaties tussen de diverse instanties en naar continuïteit en eenduidigheid om de donaties naar de doelgroep te verbeteren.

Financiën

Om de doelen van stichting AddValue2 te realiseren is geld nodig. Het beheer van de online webshop zal de kosten van de stichting voor zo ver dit kan voor haar rekening nemen. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de stichting draaiende te kunnen houden. Dit alles om de stichting de ruimte te geven voor haar uiteindelijk doelstelling

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten

Verder worden de werkzaamheden op basis van filantropie uitgevoerd

De manier waarop de Stichting geld werft

Stichting wordt gevoed door een online webshop waar de klant terecht kan voor producten gericht op een gezonde leefstijl en dagelijkse verzorging (drogisterij assortiment). Het onderscheidende is dat de klant deze producten koopt tegen een marktconforme prijs/kwaliteitverhouding. Door extra inkomsten van de webshop kunnen de inkomsten van de stichting groeien

Het beheer en de besteding van het vermogen

Stichting AddValue2 is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting AddValue2 zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten ,danwel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald!

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. kunnen worden besteedt.

De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL 69 INGB 0006924481 t.n.v. Stichting AddValue2, .

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.

AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Als blijkt dat Stichting AddValue2 haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: Wilbert Megens

Secretaris John Krijger

Penningmeester: Sjors Broeders

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.

Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: Overleg met instanties, leveranciers, verenigingen, fondsen e.d., PR en communicatie (bekendheid).Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer,overleg over de besteding van het geld.

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie, de secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina, de penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer, Jaarlijks stemt hij dit af met de anderen bestuursleden.

Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting AddValue2. Deze akte is op te vragen bij Stichting AddValue2. Een eerste aanzet voor het huishoudelijk reglement vindt u in bijlage 3. Dit regelement zal aankomende jaren verder ontwikkeld worden door Stichting AddValue2.

AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

Tenslotte willen wij nog verwijzen bijlage 4. Juridische en fiscale structuur.

Overzicht gegevens Stichting Stichting AddValue2 is een Stichting en is ingeschreven te Breda, onder nummer KvK nummer: 63567172, adres Smederijstraat 2, 4814 DB Breda.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: Wilbert Megens

Secretaris: John Krijger

Penningmeester: Sjors Broeders

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is:6367172

Het banknummer van de Stichting is: : NL 69 INGB 0006924481

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie www.stichtingAddValue2.com)

Contacten met de stichting verlopen via info@stichtingAddValue2.com of vai het vestigingsadres 1277 BG Huizen

Bijlage 1. ANBI Stichting AddValue2

ANBI-status

Stichting AddValue2 gaat ervan uit eind 2015 een zogenaamde erkenning ANBI-status te dragen. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.

Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst en www.anbi.nl.

Stichting AddValue2 is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals:

 Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

 Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.  Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Stichting AddValue2 voldoet daaraan. De regels waaraan onze stichting zich houdt kunnen als volgt worden omschreven:

• Het 'beschikkingsmacht criterium': Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling.

• Het 'bestedingscriterium': Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en

AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI. Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling.

• Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

• Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het vermogen van de instelling.

• De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen).Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden Beleidsplan Stichting AddValue2 2013-2018 12 van kosten van het werven van geld. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten.

• Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de Stichting worden opgeheven.

• Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. De certificering van Stichting AddValue2 als ANBI kunt u vanaf ……………..terugvinden op www.Belastingdienst.nl .

AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

Bijlage 2. Ontstaan Stichting AddValue2

Persoonlijke tekst

Het ontstaan van stichting AddValue2 is zoals al in het begin geschreven ontstaan uit hersenspinsel maar ook natuurlijk zijn deze hersenspinsels ontstaan uit de gedachten en gevoelens van een ondernemer.

Ondernemen is leuk en dit gaat soms goed maar ook wel een fout. Ik heb dit allemaal mogen meemaken en zodoende is dit ontstaan. Onderstaande ervaringen zijn wel doorslaggevend geweest voor het hersenspinsel AddValue2

Ik was bij een grote voetbalclub op visite voor het uitbrengen van een zakelijke offerte. Ik was zeer onder indruk van de hoeveelheid supporters en fans een club wereldwijd kan hebben. Commercieel gezien zou dit heel interessant zijn als ze bij mij zouden bestellen. Helaas ging dit niet door. De hoeveelheid supporters bleef wel altijd hangen…………

Ik ben hartpatiënt en zodoende werd mij gevraagd om met een collectebus langs de deur te gaan.

Natuurlijk doe je dit en ik hoorde van de persoon die dit organiseert dat dit toch niet altijd het geval was en werd steeds moelijker om vrijwilligers hiervoor te krijgen…………

Tijdens het ophalen van donaties met de collectebus viel me op dat juist de mensen waar ik veel van verwachten een tegenvallende donatie gaven en mensen waarvan je verwacht dat ze op de kleintjes moeten letten zeer vrijgevig waren. Dit feit bracht met terug naar de tijd waarin in zakelijk alles was verloren en ik als productiemedewerker aan de slag was. (Misschien bekend maar in Nederland krijg je als je zelfstandig bent geen uitkering en daarom heb ik alles aangegrepen wat ik kon doen om te overleven) Ik was hier na een tijdje gelukkig en nog belangrijker is heb een andere kijk op sommige facetten van het leven gekregen. Deze mensen geven het vaak veel en krijgen er niets voor terug…….

De prijzenoorlog op internet brengt veel leveranciers in problemen om hun merk te beschermen. Er staat marge druk op de leveranciers en alles verdwijnt aan kortingen

Ik hoorde op de radio een interview dat er vanwege financiën een bepaalde topvoetballer niet kon komen . Ik dacht …. Hier moet toch iets op verzonnen worden…….

Één van levenswijsheden is al heel lang “Als je zonder verwachtingspatroon niet meer kunt geven?... Wat is dan de waarde van je leven??”

Dit allemaal bracht met op het idee om producten te verkopen waarvan de winst wordt weggeven aan een maatschappelijk belang. Je koopt en je krijgt er naast de donatie ook nog een product voor terug wat je gewoon nodig hebt .Een win-win situatie voor iedereen .

AddValue2 B.V.. Smederijstraat 2, 4814 DB Breda (NL). Telefoon: 076- 5302350

KvK: 63565706. E-mail: info@addvalue.nl. Website: www.addvalue2.com

Bijlage 3. Notaris Akte (statuten)/ voorzet Reglement

De Notariële acte is als apart document bijgevoegd.

Bijlage 4. Juridische en fiscale structuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bezwaren van registergoederen met een meerderheid van stemmen.

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de Stichting en van alle bestuurders en de mutaties daarin in het openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

5. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.

6. De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van ten aanzien van schenking –en successierechten.

7. De Stichting is niet BTW- plichtig.

Download PDF